Winkelwagen:
0 producten - € 0,00
Afrekenen

Algemene voorwaarden

Bike-Fun hanteert de Algemene Voorwaarden van BOVAG fietsbedrijven.

Download de voorwaarden hier.

 

 

Deze Algemene Voorwaarden van BOVAG Tweewielerbedrijven zijn tot stand gekomen in overleg met de
Consumentenbond en de ANWB in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de
Sociaal-Economische Raad en treden in werking per september 2006. De CZ stelt het op prijs indien zulks
bij een citaat uit deze Algemene Voorwaarden vermeld wordt.

 

DEFINITIES
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
- tweewieler: alle soorten (snor)fietsen, bromfietsen, motorfietsen (waaronder motorscooter) en scooters
(waaronder bromscooter), al dan niet met zijspan;
- de in te kopen tweewieler: een tweewieler die in het kader van de overeenkomst door de koper bij
wege van inkoop aan de verkoper wordt verkocht;
- de overeenkomst: de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe of gebruikte tweewieler dan
wel van onderdelen en toebehoren daarvoor;
- de verkoper: degene die ingevolge de overeenkomst een nieuwe of gebruikte tweewieler dan wel
onderdelen en toebehoren daarvoor verkoopt;
- de koper: degene die ingevolge de overeenkomst een nieuwe of gebruikte tweewieler dan wel
onderdelen en toebehoren daarvoor koopt;
- de opdracht: de overeenkomst tot het verrichten van montage-, demontage-, herstel- of
onderhoudswerkzaamheden, vrijwillige of wettelijke keuringen en schadetaxaties, elk afzonderlijk of
tezamen aangeduid als werkzaamheden;
- de reparateur: degene die met betrekking tot een tweewieler en/of onderdelen en toebehoren
daarvoor een opdracht uitvoert of doet uitvoeren;
- de opdrachtgever: degene die de reparateur opdracht geeft tot het uitvoeren of doen uitvoeren van
werkzaamheden;
- de garantie:
a. de garantie die door de fabrikant, importeur of verkoper op nieuwe tweewielers, onderdelen en
toebehoren wordt verstrekt;
b. de garantie die is beschreven in het BOVAG Garantiebewijs voor een gebruikte motorfiets/scooter/
bromfiets/snorfiets of het BOVAG Garantiebewijs voor een gebruikte fiets;
c. op werkzaamheden: de BOVAG reparatie- en onderhoudsgarantie.

 

KOOP EN VERKOOP

 

Artikel 1 - De aanbieding
De aanbieding van de verkoper wordt mondeling, schriftelijk, of elektronisch uitgebracht en is -indien
een termijn voor aanvaarding is gesteld- van kracht gedurende de daarbij aangegeven termijn. De
aanvaarding van de aanbieding door de koper is slechts geldig indien deze binnen de gestelde termijn
plaatsvindt. De elektronische aanvaarding van de aanbieding door de koper is voorts slechts geldig als
deze door de verkoper is bevestigd. Indien geen termijn voor aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod
gedurende twee werkdagen van kracht, mits de tweewieler onverkocht is gebleven.

 

Artikel 2 - De overeenkomst
De overeenkomst dient altijd schriftelijk, dan wel elektronisch te worden vastgelegd. Van een schriftelijke
overeenkomst dient een afschrift aan de koper te worden verstrekt. Het ontbreken van een schriftelijke of
elektronisch vastgelegde overeenkomst maakt deze overeenkomst echter niet nietig.

 

Artikel 3 - De inhoud van de overeenkomst
In de schriftelijk of elektronisch vastgelegde overeenkomst worden in ieder geval opgenomen:
- de omschrijving van de tweewieler en de eventueel in te kopen tweewieler, beide met eventuele
toebehoren;
- de prijs van de tweewieler op het moment van de koop en verkoop, met de aanduiding of de prijs een
vast of een niet-vast overeengekomen prijs is;
- de prijs van de eventueel in te kopen tweewieler op het afgesproken moment van de levering van die
tweewieler;
- de vermoedelijke of de uitdrukkelijk vaste leveringsdatum;
- een verwijzing naar de garantiebepalingen waarbij de verkoper of een derde als garantiegever optreedt
(zo mogelijk wordt inzage gegeven in de garantiebepalingen van deze derde);
- de wijze van betaling.

 

Artikel 4 - Prijswijzigingen/stijgingen
1. Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege worden zowel in de
vast als in de niet-vast overeengekomen prijs van zowel nieuwe als gebruikte tweewielers te allen tijde
doorberekend.
2. Onverminderd het bepaalde in artikel 5 lid 1, mogen naast de evengenoemde wijzigingen tevens
prijsstijgingen als gevolg van wijzigingen in fabrieks- en/of importeursprijzen en in valutakoersen in de
niet-vast overeengekomen prijs van tweewielers worden doorberekend. De koper heeft na kennisgeving
van deze wijziging het recht de overeenkomst te ontbinden ingeval de verhoging van de bedongen prijs
door de verkoper plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst. De ontbinding dient binnen tien dagen
na die kennisgeving plaats te vinden.

 

Artikel 5 - De overschrijding van de leveringstermijn
1. Bij overschrijding van de vermoedelijke leveringstermijn van de tweewieler kan de koper de verkoper
schriftelijk in gebreke stellen. Indien de verkoper binnen een termijn van drie weken de tweewieler nog
niet geleverd heeft, heeft de koper het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst bij
voorkeur per brief ontbonden te verklaren. Indien de verkoper alsnog binnen de gestelde termijn van drie
weken de verkochte zaak aflevert, zal een eventuele prijsverhoging binnen deze termijn niet worden
doorberekend.
2. Indien de verkoper toerekenbaar tekortschiet ten aanzien van een overschrijding van de vermoedelijke
leveringstermijn, kan de koper vergoeding verlangen van de geleden schade. Bij overschrijding van een
vast overeengekomen leveringstermijn van de tweewieler heeft de koper het recht zonder
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst per brief ontbonden te verklaren en/of
vergoeding te verlangen van de geleden schade.
3. Indien de overschrijding van een leveringstermijn een gevolg is van overmacht aan de kant van
de verkoper hebben zowel koper als verkoper het recht de overeenkomst te ontbinden. Het
recht op ontbinding ontstaat zodra de overeengekomen vaste termijn is overschreden. Zodra
een vermoedelijke leveringstermijn is overschreden, hebben partijen het recht op ontbinding
drie weken na de in lid 1 bedoelde ingebrekestelling dan wel op het moment dat verkoper
meedeelt niet binnen drie weken te kunnen leveren.
4. In alle gevallen waarin de verkoper zich kan beroepen op een situatie van overmacht met een
blijvend karakter, zijn beide partijen bevoegd per direct de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 6 - Annulering
De koper heeft de bevoegdheid de koopovereenkomst te annuleren. Deze annulering kan alleen
schriftelijk plaatsvinden, binnen acht dagen na de totstandkoming van deze overeenkomst, maar
niet nadat de levering heeft plaatsgevonden. De koper is gehouden om binnen tien dagen na deze
annulering de verkoper alle schade die hij ten gevolge van de annulering lijdt, te vergoeden. Deze
schade is vastgesteld op 15 % van de koopprijs van de geannuleerde tweewieler, tenzij partijen
bij het sluiten van de overeenkomst een lager percentage overeenkomen. Indien de koper na tien
dagen deze schadevergoeding niet heeft betaald, heeft de verkoper het recht de koper schriftelijk
mee te delen dat hij nakoming van de gesloten overeenkomst verlangt. In dat geval kan de koper
geen beroep meer doen op de annulering.
De verplichting van de koper tot betaling van deze schadevergoeding is een schuld in de zin van
artikel 15 van deze Algemene Voorwaarden waarvoor uitdrukkelijk een moment van betaling is
overeengekomen. De bevoegdheid tot annulering vervalt indien de koper een tweewieler in het
kader van de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe of gebruikte tweewieler (dan
wel van onderdelen en toebehoren daarvoor) bij wege van inkoop aan de verkoper verkoopt, indien
de in te kopen tweewieler door de koper aan de verkoper is geleverd.

 

Artikel 7 - Eigendomsvoorbehoud
De geleverde tweewieler blijft eigendom van de verkoper zolang de koper al hetgeen hij op grond
van de koopovereenkomst is verschuldigd niet ten volle heeft voldaan. Zolang de tweewieler niet
in eigendom op de koper is overgegaan, is de koper verplicht de wettelijk voorgeschreven
verzekeringen met betrekking tot het gebruik van de tweewieler, alsmede een verzekering tegen
geheel of gedeeltelijk verlies (cascodekking) af te sluiten. De koper is voorts verplicht de geleverde
tweewieler voor zijn rekening te doen onderhouden. De verkoper zal tot generlei vrijwaring van de
koper voor diens aansprakelijkheid als houder van de tweewieler gehouden zijn. Anderzijds
vrijwaart de koper de verkoper voor aanspraken, die derden op de verkoper zouden mogen
hebben en die in verband kunnen worden gebracht met het gemaakte eigendomsvoorbehoud.

 

Artikel 8 - Het risico van de tweewieler
De tweewieler is tot het tijdstip van feitelijke levering voor rekening en risico van de verkoper. De
eventueel in te kopen tweewieler wordt pas eigendom van de verkoper zodra de feitelijke levering
daarvan aan hem heeft plaatsgevonden en de tweewieler in zijn geheel is betaald. Deze betaling kan
geschieden middels verrekening met de koopprijs van de aangeschafte tweewieler. Tot dat tijdstip is
de in te kopen tweewieler voor rekening en risico van de koper en komen alle kosten voor zijn rekening.
Hieronder vallen ook de kosten van onderhoud en eventuele schade, door welke oorzaak dan ook
ontstaan, ook die schade als gevolg van het niet kunnen inleveren van het complete kentekenbewijs.

 

REPARATIE EN ONDERHOUD

 

Artikel 9 - Prijsopgave en termijn
De opdrachtgever kan voor of bij het verstrekken van de opdracht opgave verlangen van de prijs
van de werkzaamheden, alsmede van de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden
uitgevoerd. De opdracht wordt bij voorkeur schriftelijk of elektronisch vastgelegd. De opgegeven
prijs en termijn zijn bij benadering, tenzij de opdrachtgever en de reparateur een vaste prijs en/of
termijn overeenkomen. Indien het reparatiebedrag van een fiets het bedrag van € 20,- overstijgt
en tevens met meer dan 20% wordt overschreden of dreigt te worden overschreden, dient de
reparateur contact met de opdrachtgever op te nemen teneinde de meerkosten te bespreken.
Indien het reparatiebedrag van andere tweewielers dan fietsen het bedrag van € 50,- overstijgt en
de bij benadering opgegeven prijs tevens:
- bij reparatiebedragen tussen € 50,- en € 150,- met meer dan 20% wordt overschreden of
dreigt te worden overschreden; of
- bij reparatiebedragen vanaf € 150,- met meer dan 10 % wordt overschreden of dreigt te worden
overschreden, dient de reparateur contact met de opdrachtgever op te nemen teneinde de
meerkosten te bespreken. De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, met
inachtneming van een opzegtermijn van twee weken, onder schadeloosstelling van de
reparateur voor de reeds door hem verrichte werkzaamheden. Bij overschrijding of dreigende
overschrijding van de bij benadering opgegeven termijn, dient de reparateur de opdrachtgever
onmiddellijk hiervan op de hoogte te stellen, onder opgave van de nieuwe datum van
aflevering. Bij overschrijding van een vaste termijn heeft de opdrachtgever recht op een
redelijke schadevergoeding, behalve in geval van overmacht van de reparateur.

 

Artikel 10 - De rekening
Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt een gespecificeerde rekening afgegeven.

 

Artikel 11 - Retentierecht
De reparateur kan het retentierecht uitoefenen op de tweewieler, indien en voor zolang als:
- de opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan de tweewieler niet of niet in zijn
geheel voldoet;
- de opdrachtgever de kosten van eerdere door de reparateur verrichte werkzaamheden aan
dezelfde tweewieler niet of niet in zijn geheel voldoet;
- de opdrachtgever andere vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met de
reparateur/verkoper niet of niet geheel voldoet. De reparateur kan het retentierecht ook
uitoefenen indien het geschil terzake van de werkzaamheden aanhangig is gemaakt bij de
Geschillencommissie Tweewielers genoemd in artikel 17 of bij de rechter. De reparateur kan het
retentierecht niet uitoefenen indien de opdrachtgever voldoende (vervangende) zekerheid heeft
gesteld, bijvoorbeeld via een storting in depot bij de Geschillencommissie.

 

GARANTIE

 

Artikel 12 - Garantie
Door de garanties vermeld in dit artikel en in artikel 13 en 14 worden de wettelijke rechten
(waaronder het recht ingevolge Boek 7 van het BW dat de zaak bij aflevering aan de overeenkomst
beantwoordt) die een koper/opdrachtgever, niet handelend in de uitoefening van een beroep
of bedrijf uit dien hoofde heeft, onverlet gelaten. Bij bedrijfsbezoek in verband met de garantie
bedoeld in dit artikel en in artikel 13 en 14 zorgt de verkoper ervoor dat op passende wijze in de
vervoersbehoefte van de koper zal worden voorzien.

 

Artikel 13 - Garantie op tweewielers
1. Op nieuwe tweewielers en op nieuwe onderdelen is uitsluitend de garantie van toepassing die
door de fabrikant c.q. importeur wordt verstrekt en de wettelijke rechten zoals genoemd in artikel 12.

2. Op gebruikte tweewielers verleent de verkoper, tenzij koper uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard af te zien van BOVAG Garantie, minimaal zes maanden BOVAG Garantie, conform de van

tijd tot tijd door BOVAG in overleg met de ANWB en Consumentenbond vastgestelde voorwaarden.
De verkoper verleent, behoudens schriftelijke uitsluiting conform de eerste volzin, bij de verkoop
van een gebruikte fiets BOVAG Garantie indien het aankoopbedrag van de gebruikte tweewieler
€ 250,- of meer bedraagt. De verkoper verleent, behoudens schriftelijke uitsluiting conform de
eerste volzin, bij de verkoop van een gebruikte scooter, snorfiets of bromfiets BOVAG Garantie,
indien het aankoopbedrag tenminste 1/2 is van de oorspronkelijke cataloguswaarde van de
tweewieler. De verkoper verleent, behoudens schriftelijke uitsluiting conform de eerste volzin, bij
de verkoop van een gebruikte motorfiets BOVAG Garantie, indien het aankoopbedrag tenminste
35% is van de oorspronkelijke cataloguswaarde en minimaal € 3000,- bedraagt. Op los geleverde
gebruikte onderdelen wordt nimmer BOVAG Garantie verstrekt. Niet onder de garantie vallen
defecten welke zijn ontstaan buiten de Europese Economische Ruimte, tenzij koper aantoont dat
voornoemde defecten niet zijn veroorzaakt door de van de Europese Economische Ruimte afwijkende
omstandigheden aldaar (inferieure wegen etc.).

 

Artikel 14 - BOVAG reparatie- en onderhoudsgarantie
1. De reparateur garandeert binnen de Europese Economische Ruimte de goede uitvoering van de
door hem aangenomen of uitbestede opdrachten ten aanzien van alle fietsen, snorfietsen, scooters
en bromfietsen en daarbij gebruikte materialen gedurende een periode van drie maanden en bij
alle motorfietsen en de daarbij gebruikte materialen gedurende een periode van zes maanden,
in beide gevallen te bepalen vanaf het tijdstip dat de tweewieler weer ter beschikking van de
opdrachtgever is gesteld. De garantie omvat het alsnog op de juiste wijze en binnen redelijke
termijn en zonder ernstige overlast uitvoeren van de niet of niet deugdelijk uitgevoerde opdracht.
Niet onder garantie valt ten eerste slijtage (bv. aan banden, tandwielen), ten tweede defecten
vanwege verkeerd onderhoud, zoals onderhoud dat niet conform fabrikant voorschriften was.
Indien de alsnog door de reparateur uit te voeren werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol zijn,
heeft de opdrachtgever recht op een redelijke schadevergoeding.
2. Geen garantie wordt verstrekt op opgedragen noodreparaties.
3. De aanspraken op de garantie vervallen indien:
a. de opdrachtgever niet zo spoedig mogelijk na het constateren van de gebreken de reparateur
daarvan in kennis stelt;
b. de reparateur niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen;
c. derden zonder voorkennis of toestemming van de reparateur werkzaamheden hebben verricht
die in verband staan met de door de reparateur verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan
een beroep op de garantie wordt gedaan. De garantie geldt echter wel indien de noodzaak tot
onmiddellijk herstel zich elders heeft voorgedaan en door de opdrachtgever aan de hand van de
door de andere reparateur verstrekte gegevens en/of aan de hand van de kapotte onderdelen
kan worden aangetoond. Indien herstel in Nederland plaatsvindt, dient de andere reparateur
eveneens lid van BOVAG Tweewielerbedrijven te zijn.
Het hiervoor onder b. en c. gestelde is niet van toepassing indien herstel in het buitenland
noodzakelijk is. In dat geval vindt vergoeding van de kosten van het herstel plaats op basis van
maximaal het prijspeil zoals dit in het bedrijf van de reparateur geldt. Deze vergoeding bedraagt
nimmer meer dan de werkelijk gemaakte kosten.

 

ALGEMENE BEPALINGEN

 

Artikel 15 - Betaling
1. De schulden van de koper/opdrachtgever aan verkoper/reparateur worden beschouwd als
brengschulden.
2. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, moet betaling contant geschieden
bij het afleveren van zaken respectievelijk onmiddellijk na het verrichten van diensten.
3. Indien partijen hebben afgezien van contante betaling en niet uitdrukkelijk schriftelijk een moment
van betaling zijn overeengekomen, geldt een betalingstermijn van één maand.
4. De consument dient het verschuldigde bedrag te betalen vóór het verstrijken van de betalingsdatum.
Doet hij dat niet, dan zendt de ondernemer na het verstrijken van die datum een kosteloze
betalingsherinnering en geeft de consument de gelegenheid binnen veertien dagen na ontvangst
van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen. Als na het verstrijken
van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is de ondernemer gerechtigd rente in
rekening te brengen vanaf het moment van verzuim. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.
Door een partij te maken gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om betaling van
een schuld af te dwingen, kunnen aan de wederpartij in rekening worden gebracht. De hoogte
van deze kosten is onderworpen aan (wettelijke) grenzen. Daarvan kan in het voordeel van de
consument worden afgeweken.
5. Indien na uitvoering van de verkoper/reparateur opgedragen werkzaamheden en kennisgeving
daarvan aan de opdrachtgever het betreffende object niet binnen twee weken na laatst bedoeld
tijdstip is afgehaald, is reparateur gerechtigd om stallingkosten c.q. opslagkosten in rekening te
brengen conform het in het bedrijf c.q. ter plaatse geldende tarief.
6. Vervangen materialen of zaken worden alleen dan aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld,
indien zulks bij de reparatieopdracht uitdrukkelijk is verzocht. In het andere geval worden deze
materialen ons eigendom zonder dat de opdrachtgever op enigerlei vergoeding ter zake aanspraak
kan maken.

 

Artikel 16 - Bemiddelingsregeling
Een koper/opdrachtgever die ten opzichte van een verkoper/reparateur die lid is van BOVAG
Tweewielerbedrijven klachten heeft over de verkoop van een gebruikte tweewieler, of over de uitvoering
van de BOVAG reparatie- en onderhoudsgarantie, dient zich eerst tot deze verkoper/reparateur te
wenden. Wanneer dit niet heeft geleid tot een oplossing van zijn klachten, kan hij zich wenden tot
BOVAG Bemiddeling, Postbus 1100, 3980 DC Bunnik, telnr. 0900 2692268 (35 eurocent/minuut). Dit
met dien verstande dat voor wat betreft klachten inzake de verkoop van een nieuwe tweewieler deze
bemiddelingsregeling slechts hierop van toepassing is als niet door de koper wordt geageerd op basis
van een door de fabrikant of importeur van de nieuwe tweewieler afgegeven garantie. Tevens is deze
bemiddelingsregeling slechts van toepassing als koper terzake aanspraak kan maken op BOVAG
Garantie. BOVAG Bemiddeling zal in het geschil bemiddelen en trachten het geschil in der minne op te
lossen volgens een reglement dat de partijen bij het geschil vooraf ter kennis wordt gebracht. In deze
bemiddeling kan een oordeel worden gegeven over het aantal in rekening gebrachte werkuren en de
prijs van verwerkte materialen, een en ander met inachtneming van de outillage van de desbetreffende
werkplaats. Het werkplaatstarief wordt hierbij buiten beschouwing gelaten.

 

Artikel 17 - Geschillenregeling
1. Deze geschillenregeling geldt alleen bij klachten of geschillen tussen de koper/opdrachtgever en
de leden van BOVAG Tweewielerbedrijven. Zij is voorts alleen van toepassing op:
a. de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe tweewieler, tenzij door de koper wordt
geageerd op basis van een door de fabrikant of importeur van de tweewieler afgegeven
garantie.
b. de overeenkomst van koop en verkoop van een gebruikte tweewieler waarbij koper niet
uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard af te zien van BOVAG Garantie. De koopprijs van de
gebruikte motorfiets mag hierbij niet minder zijn dan 35% van de oorspronkelijke
cataloguswaarde en dient minimaal € 3000,- te bedragen. De koopprijs van de gebruikte
bromfiets, scooter en snorfiets mag hierbij niet minder bedragen dan de helft van de
catalogusprijs in het bouwjaar van de tweewieler. De koopprijs van de gebruikte fiets mag
hierbij niet minder bedragen dan € 250,-.
c. de overeenkomst waarop de in artikel 14 van deze Algemene Voorwaarden genoemde
BOVAG reparatie-en onderhoudsgarantie van toepassing is.
2. Is de in artikel 16 genoemde bemiddelingspoging niet geslaagd of geeft de koper/opdrachtgever
niet de voorkeur aan een bemiddeling, dan kan de koper/opdrachtgever het geschil aanhangig
maken bij de Geschillencommissie Tweewielers van de Stichting Geschillencommissies, Postbus
90600, 2509 LP te Den Haag (bezoekadres Bordewijklaan 46, 2591 XR te Den Haag). In het geval dat is bemiddeld door BOVAG, dient de koper/opdrachtgever het geschil binnen zes weken nadat is

gebleken dat de bemiddeling niet tot een oplossing heeft geleid, bij de Geschillencommissie
Tweewielers aanhangig te maken. In het geval dat niet door BOVAG is bemiddeld, dient de koper/
opdrachtgever uiterlijk drie maanden nadat hij de verkoper/reparateur de klacht heeft voorgelegd,
het geschil bij de Geschillencommissie aanhangig te maken.
3. Een plaatsgevonden bemiddeling staat de keuze van de koper/opdrachtgever om het geschil
door de rechter te laten beslechten niet in de weg. Een eenmaal op de Geschillencommissie
Tweewielers gedaan beroep staat die keuze echter niet meer toe, tenzij de Geschillencommissie
zich onbevoegd of niet ontvankelijk verklaart. Indien koper/opdrachtgever de zaak aan de
Geschillencommissie Tweewielers heeft voorgelegd, hebben partijen nog slechts de mogelijkheid
de uitspraak van de Geschillencommissie Tweewielers ter marginale toetsing aan de gewone
rechter voor te leggen.
4. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar
geldende reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden krachtens dat
reglement bij wege van bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de
behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd. Voor meer informatie hierover
raadpleeg www.sgc.nl of informeer bij de Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken,
waarvan het adres in lid 2 staat vermeld. In het bindend advies kan zo nodig het bedrag worden
bepaald van de kosten die nodig zijn voor uitvoering van werkzaamheden elders. Deze kosten
kunnen ter betaling aan de verkoper/reparateur worden opgedragen, indien de Geschillencommissie
Tweewielers oordeelt dat de kwaliteit van de door de verkoper/reparateur verrichte
werkzaamheden onvoldoende is.
5. Voor de behandeling van het geschil door de Geschillencommissie Tweewielers is de koper/
opdrachtgever een vergoeding verschuldigd.
6. Een uitspraak van de Geschillencommissie Tweewielers zal in rechte niet aantastbaar zijn indien
meer dan twee maanden na de verzending ervan zijn verstreken en geen beroep op de gewone
rechter is gedaan (zie laatste zin lid 3).
7. BOVAG staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen door haar leden, tenzij het lid
besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan, ter toetsing aan de
rechter voor te leggen en het vonnis waarbij de rechter het bindend advies onverbindend verklaart
in kracht van gewijsde is gegaan De garantstelling van BOVAG betreft een door BOVAG uit te keren
bedrag van maximaal € 450,- tegen cessie van de vordering van koper/opdrachtgever. Bij bedragen
groter dan € 450,- per geschil, keert BOVAG onder dezelfde voorwaarden het maximale bedrag van
€ 450,- uit aan koper/opdrachtgever. Voor het meerdere wordt koper/opdrachtgever aangeboden om
zijn vordering aan BOVAG te cederen, waarna BOVAG de betaling daarvan zo nodig in rechte zal vragen.
8. De garantstelling bedoeld in lid 7 geldt niet indien de rechter het bindend advies vernietigt. In geval
van faillissement, surseance van betaling of bedrijfsbeëindiging van verkoper/reparateur keert
BOVAG alleen een bedrag tot maximaal € 450,- per geschil uit en geldt de garantstelling alleen
als koper/opdrachtgever het geschil aanhangig heeft gemaakt bij de Geschillencommissie
Tweewielers, voordat van een dergelijke situatie sprake is.

 

Artikel 18 - Afwijkingen
Afwijkingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze Algemene
Voorwaarden, zijn uitsluitend geldig indien deze door beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd.
Afwijkingen van het BOVAG Garantiebewijs en van de BOVAG reparatie- en onderhoudsgarantie
maken deze ongeldig ten opzichte van BOVAG.

 

Artikel 19 - Verwerking persoonsgegevens
De persoonsgegevens van koper/opdrachtgever die worden vermeld op deze overeenkomst worden door
verkoper/reparateur verwerkt in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Aan de hand van
deze verwerking kan verkoper/reparateur: de overeenkomst uitvoeren, de garantieverplichtingen jegens
koper/opdrachtgever nakomen, koper/opdrachtgever optimale service verlenen, voorzien van product
informatie en gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Tegen verwerkingen ten behoeve van direct mailing
wordt het eventueel door koper/opdrachtgever bij verkoper/reparateur aan te tekenen verzet gehonoreerd.

 

Artikel 20 - Aanvullende bepalingen bij een Overeenkomst op afstand
1. Voordat de Overeenkomst op afstand wordt aangegaan moet de Ondernemer op duidelijke en
begrijpelijke wijze aan de Consument de volgende informatie verstrekken:
a. de identiteit en het geografisch adres van de Ondernemer;
b. de belangrijkste kenmerken van de Producten;
c. de prijs, inclusief BTW, van de Producten;
d. de eventuele kosten van aflevering;
e. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering;
f. het al dan niet van toepassing zijn van de bedenktijd van 7 werkdagen op de Overeenkomst op
afstand;
g. de termijn voor aanvaarding van het aanbod.
2. In aanvulling op de artikelen 1 en 2 kan de Consument de Overeenkomst op afstand ontbinden,
zolang de ontvangst van een elektronische aanvaarding niet is bevestigd door de Ondernemer.
3. De Ondernemer heeft een maximale levertermijn van 30 dagen, te rekenen van de dag die volgt
op de dag waarop de Consument zijn bestelling heeft gedaan. Wordt deze termijn overschreden
dan heeft de Consument het recht de Overeenkomst op afstand zonder nadere ingebrekestelling te
ontbinden, tenzij de vertraging de Ondernemer niet kan worden toegerekend. De Consument en de
Ondernemer kunnen een andere termijn overeenkomen.
4. De Consument heeft, wanneer de bedenktijd op deze Overeenkomst op afstand van toepassing is,
gedurende 7 werkdagen het recht de Overeenkomst op afstand zonder opgaaf van redenen te
ontbinden.
5. Wanneer de Producten niet beschikbaar zijn, moet de Ondernemer de Consument hiervan zo spoedig
mogelijk op de hoogte stellen en het eventueel (aan)betaalde uiterlijk binnen 30 dagen terugbetalen,
onverminderd eventuele rechten op schadevergoeding. Wanneer de Consument en de Ondernemer
zijn overeengekomen dat een Product van gelijke kwaliteit en prijs geleverd mag worden, dan zijn
de kosten van retour zenden voor rekening van de Ondernemer. Dit is alleen van toepassing in het
geval dat de Consument gebruik maakt van de ontbinding tijdens de bedenktijd. De Ondernemer dient
de Consument hiervan op duidelijke en begrijpelijke wijze op de hoogte te stellen.
6. Tijdig bij de nakoming en uiterlijk bij de aflevering verstrekt de Ondernemer aan de Consument de
volgende gegevens:
a. de gegevens die zijn vermeld onder a t/m g in lid 1 van dit artikel;
b. schriftelijk de vereisten voor de gebruikmaking van het recht tot ontbinding van de
Overeenkomst op afstand en de eventueel daaraan gekoppelde financiering tijdens de bedenktijd
van 7 werkdagen, waarbij in ieder geval wordt vermeld:
i. het aanvangstijdstip en de duur van de bedenktijd die de Consument ter beschikking kunnen
staan;
ii. dat in geval van gebruik maken van de bedenktijd maximaal de kosten van retourzending en
afleverkosten voor rekening van de Consument komen;
iii. de informatie over de ontbinding van de lening indien de Consument de koopsom financiert
met een lening bij de Ondernemer of bij een derde op grond van een Overeenkomst tussen de
Ondernemer en die derde.
iv. het bezoekadres van de vestiging van de Ondernemer;
v. de gegevens omtrent de eventuele garantie en after sales service;
vi. de vereisten voor opzegging van de Overeenkomst indien de Overeenkomst een duur heeft
van meer dan een jaar dan wel een onbepaalde duur.
7. Wanneer de Ondernemer niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste
vorm heeft verstrekt, bedraagt de termijn van de bedenktijd maximaal 3 maanden en 7 werkdagen.
Wanneer de Ondernemer in die 3 maanden alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag
nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van 7 werkdagen te lopen.
8. Retour zenden is voor rekening en risico van de Consument. De Ondernemer mag bij de ontbinding
van de Overeenkomst geen andere kosten in rekening brengen.